Страница загружается...

 

НовостиПроведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабфонд

https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2022/10/image-28-10-22-12-04-1.png
Вниманию сельхозтоваропроизводителей и дистрибьютеров!
Настоящим, АО «Социально-предпринимательская корпорация Павлодар» объявляет конкурс на проведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабилизационный фонд:
1) Наименование товара: Капуста белокочанная (урожай 2023 года);
2) Объем товара: 820 (восемьсот двадцать) тонн;
3) Цена товара: не более 130 (сто тридцать) тенге за 1 кг;
4) Условия поставки: до г. Павлодар по заявке Покупателя в первом полугодии 2024 года, с хранением на собственных складах Поставщика.
5) Условия оплаты:
– 70% от общей стоимости Продукции, с предоставлением залогового обеспечения на сумму аванса (либо складской справки);
– оставшиеся 30% от общей стоимости Продукции, после поставки всего объема Продукции и подписания акта приема-передачи и/или накладных;
6) Срок приема заявок: 3 (три) рабочих дня;
7) Срок окончания приема заявок: 18.00 часов, 15 августа 2023 года;
8) Техническая спецификация приобретаемого товара;
Для участия в конкурсе потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) ценовое (коммерческое) предложение на закупаемый товар;
3) свидетельство либо справка о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя;
4) договор, заключенный с производителем (копия) на дистрибуцию товара и/или иной официальный документ подтверждающий статус официального дистрибьютера, в случае если потенциальный поставщик является официальным дистрибьютером;
5) действующий сертификат происхождения товара и/или статистическая форма отчета 29-СХ или форма A-005 за прошедший год в случае, если потенциальный поставщик является производителем и (или) сельхозтоваропроизводителем;
6) техническая спецификация на поставляемый товар;
7) согласие с существенными условиями договора;
8) правоустанавливающие документы и отчет об оценке залогового обеспечения на сумму аванса (при наличии);
9) справки либо иные документы, подтверждающие наличие на складах необходимого объема товара и/или сырья для его производства на сумму авансового платежа, для рассмотрения возможности предоставления авансового платежа без залогового обеспечения;
10) положительная кредитная история, которая подтверждается отчетом кредитного бюро, для рассмотрения возможности предоставления авансового платежа без залогового обеспечения.
Потенциальный поставщик представляет заявку на участие в закупе товара по адресу г. Павлодар, ул. Луговая 16, 6 этаж, 601 кабинет в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес организатора закупок, наименование закупок, а также текст следующего содержания: «Закупка товара (указать название закупки)».
_____________

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен дистрибьюторлардың назарына!

Осымен “Павлодар Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы” АҚ өңірлік тұрақтандыру қорына әлеуметтік маңызы бар азық – түлік тауарларын сатып алуды өткізуге конкурс жариялайды:
1) Тауардың атауы: Ақ қырыққабат (2023 жылғы өнім);
2) Тауар көлемі: 820 (сегіз жүз жиырма) тонна;
3) Тауардың бағасы: 1 кг үшін 130 (жүз отыз) теңгеден артық емес;
4) Жеткізу шарттары: Павлодар қаласына дейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында жеткізушінің өз қоймаларында сақтай отырып.
5) Төлем шарттары:
– аванс сомасына кепілмен қамтамасыз етуді ұсына отырып, өнімнің жалпы құнының 70% – ы (не қойма анықтамасы);
– өнімнің барлық көлемін жеткізгеннен және қабылдау-тапсыру актісіне және/немесе жүкқұжаттарға қол қойғаннан кейін өнімнің жалпы құнының қалған 30%;
6) Өтінімдерді қабылдау мерзімі: 3 (үш) жұмыс күні;
7) Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі: сағат 18.00, 2023 жылғы 15 тамыз;
8) Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі;

Конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
1) конкурсқа қатысуға өтінім;
2) сатып алынатын тауарға баға (коммерциялық) ұсынысы;
3) заңды тұлғаны/дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік не анықтама;
4) егер әлеуетті өнім беруші ресми дистрибьютор болып табылған жағдайда, өндірушімен жасалған тауарды дистрибуциялауға шарт (көшірмесі) және/немесе ресми дистрибьютердің мәртебесін растайтын өзге де ресми құжат;
5) егер әлеуетті өнім беруші өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші болып табылған жағдайда, өткен жылғы қолданыстағы тауардың шығу сертификаты және/немесе есептің 29-СХ статистикалық нысаны немесе A-005 нысаны;
6) жеткізілетін тауарға техникалық ерекшелік;
7) шарттың елеулі талаптарымен келісу;
8) аванс сомасына кепілмен қамтамасыз етуді бағалау туралы құқық белгілейтін құжаттар мен есеп (бар болса);
9) кепілмен қамтамасыз етусіз аванстық төлемді ұсыну мүмкіндігін қарау үшін қоймаларда аванстық төлем сомасына тауардың және/немесе оны өндіру үшін шикізаттың қажетті көлемінің болуын растайтын анықтамалар не өзге де құжаттар;
10) кепілмен қамтамасыз етусіз аванстық төлемді ұсыну мүмкіндігін қарастыру үшін кредиттік бюроның есебімен расталатын оң кредиттік тарих.

Әлеуетті өнім беруші тауарды сатып алуға қатысуға өтінімді Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16, 6 қабат, 601 кабинет мекенжайы бойынша мөрленген конвертте ұсынады, оның бет жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алу атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуі тиіс: “Тауарды сатып алу (сатып алу атауын көрсету)”.

Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адрес
Посетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сети
Ищите нас в соц сетях
Полезные ссылки
Государственные сайты
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/akimat-logo.png
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/egov.jpg
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адресПосетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сетиПосетите нас в соц. сетях

Яндекс-Метрика

Яндекс.Метрика
Translate »