Страница загружается...

 

ОбъявленияПроведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабфонд

https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2023/07/IMG-20230705-WA0068-e1688701285639.jpg

Вниманию сельхозтоваропроизводителей и дистрибьютеров!

Настоящим, АО «Социально предпринимательская корпорация Павлодар» объявляет конкурс на проведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабилизационный фонд:

1) Наименование товара: Рис шлифованный (круглозерный, весовой);

2) Объем товара: 476 (четыреста семьдесят шесть) тонн;

3) Цена товара: не более 400 (четыреста) тенге/кг с учетом НДС;

4) Условия поставки: до ст. Павлодар-Южный по заявкам Покупателя;

5) Условия оплаты:

– 70% от общей стоимости Продукции, при условии предоставления складской справки на сумму аванса;

– оставшиеся 30% от общей стоимости Продукции, после поставки всего объема Продукции и подписания акта приема-передачи и/или накладных;

6) Срок приема заявок: 3 (три) рабочих дня;

7) Срок окончания приема заявок: 18.00 часов, 11 июля 2023 года;

8) Техническая спецификация приобретаемого товара.

Для участия в конкурсе потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе;

2) ценовое (коммерческое) предложение на закупаемый товар;

3) свидетельство либо справка о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя;

4) договор, заключенный с производителем (копия) на дистрибуцию товара и/или иной официальный документ подтверждающий статус официального дистрибьютера, в случае если потенциальный поставщик является официальным дистрибьютером;

5) действующий сертификат происхождения товара и/или статистическая форма отчета 29-СХ или форма A-005 за прошедший год в случае, если потенциальный поставщик является производителем и (или) сельхозтоваропроизводителем;

6) техническая спецификация на поставляемый товар;

7) согласие с существенными условиями договора;

8) справки либо иные документы, подтверждающие наличие на складах необходимого объема товара и/или сырья для его производства на сумму авансового платежа, для рассмотрения возможности предоставления авансового платежа без залогового обеспечения;

9) положительная кредитная история, которая подтверждается отчетом кредитного бюро, для рассмотрения возможности предоставления авансового платежа без залогового обеспечения.

Потенциальный поставщик представляет заявку на участие в закупе товара по адресу г. Павлодар, ул. Луговая 16, 6 этаж, 601 кабинет в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес организатора закупок, наименование закупок, а также текст следующего содержания: «Закупка товара (указать название закупки)».

_______

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен дистрибьютерлердің назарына!

 

Осымен “Павлодар Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы” АҚ өңірлік тұрақтандыру қорына әлеуметтік маңызы бар азық – түлік тауарларын сатып алуды өткізуге конкурс жариялайды:

1) тауардың атауы: ұнтақталған күріш (дөңгелек дәнді, таразы);

2) тауар көлемі: 476 (төрт жүз жетпіс алты) тонна;

3) тауардың бағасы: ҚҚС есебімен 400 (төрт жүз) теңге/кг артық емес;

4) жеткізу шарттары: Павлодар-Оңтүстік станциясына дейін сатып алушының өтінімдері бойынша;

5) Төлем шарттары:

– Аванс сомасына қойма анықтамасын ұсынған жағдайда өнімнің жалпы құнының 70%;

– өнімнің барлық көлемін жеткізгеннен және қабылдау-тапсыру актісіне және/немесе жүкқұжаттарға қол қойғаннан кейін өнімнің жалпы құнының қалған 30%;

6) өтінімдерді қабылдау мерзімі: 3 (үш) жұмыс күні;

7) өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі: 18.00 сағат, 2023 жылғы 11 шілде;

8) сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі.

 

Конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) конкурсқа қатысуға өтінім;

2) сатып алынатын тауарға бағалық (коммерциялық) ұсыныс;

3) заңды тұлғаны/дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік не анықтама;

4) егер әлеуетті өнім беруші ресми дистрибьютор болып табылған жағдайда, өндірушімен тауарды дистрибуциялауға жасалған шарт (көшірме) және/немесе ресми дистрибьютордың мәртебесін растайтын өзге де ресми құжат;

5) егер әлеуетті өнім беруші өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші болып табылған жағдайда, тауардың шығарылған жерінің қолданыстағы сертификаты және/немесе есептің статистикалық нысаны 29-СХ немесе өткен жылғы А-005 нысаны;

6) жеткізілетін тауарға техникалық ерекшелік;

7) шарттың елеулі талаптарымен келісу;

8) кепілмен қамтамасыз етусіз аванстық төлемді ұсыну мүмкіндігін қарау үшін қоймаларда аванстық төлем сомасына тауардың және/немесе оны өндіру үшін шикізаттың қажетті көлемінің болуын растайтын анықтамалар не өзге де құжаттар;

9) кепілмен қамтамасыз етусіз аванстық төлемді ұсыну мүмкіндігін қарастыру үшін кредиттік бюроның есебімен расталатын оң кредиттік тарих.

Әлеуетті өнім беруші тауарды сатып алуға қатысуға өтінімді Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16, 6 қабат, 601 кабинет мекенжайы бойынша мөрленген конвертте ұсынады, оның бет жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алу атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуі тиіс: “Тауарды сатып алу (сатып алу атауын көрсету)”.

Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адрес
Посетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сети
Ищите нас в соц сетях
Полезные ссылки
Государственные сайты
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/akimat-logo.png
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/egov.jpg
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адресПосетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сетиПосетите нас в соц. сетях

Яндекс-Метрика

Яндекс.Метрика
Translate »