Страница загружается...

 

ОбъявленияПроведение форвардного закупа в региональный стабфонд

https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-04-at-17.41.37.jpeg

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен дистрибьютерлердің назарына!

«Павлодар» Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ (бұдан әрі-Қоғам) өңірлік тұрақтандыру қорына 2023 жылғы егін картоптарын форвардтық сатып алуды өткізуге конкурс жариялайды:
1) тауардың атауы: 2023 жылғы картоп;
2) тауар көлемі: 1000 (мың) тонна;
3) тауардың бағасы: ҚҚС есебімен 90 (тоқсан) теңге/кг;
4) жеткізу шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша;
5) Төлем шарттары: қоғамның кепіл саясатына сәйкес кепілді қамтамасыз ету және/немесе қаржылық, оның ішінде аванстық төлем сомасына банктік кепілдіктер беру шарттарында алдын ала төлемнің 70% беру арқылы жүзеге асырылады. Егер Өнім беруші кепілмен қамтамасыз етуді және/немесе қаржылық кепілдіктерді бере алмаса, онда ол қоғам алдындағы міндеттемелерін сақтандыруға міндетті.
Бұл ретте ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге және/немесе ірі дистрибьюторларға өнім беруші болған жағдайларда Қоғам Басқармасының шешімі бойынша кепілмен қамтамасыз етуді және сақтандыруды ұсынбай аванстық төлем төлеуге жол беріледі:
– қоймаларда аванстық төлем сомасына ӘМАТ-тың қажетті көлемінің және/немесе оны өндіру үшін шикізаттың болуын растайтын анықтамаларды не өзге де құжаттарды ұсынады;
– өңделетін жерлері, тұқымдары, сондай-ақ картоп отырғызуға арналған техникасы бар;
– несиелік бюроның есебімен расталған оң несиелік тарихы бар.
6) 10 (он) банктік күн ішінде қабылдау-беру актісіне және жүкқұжаттарға қол қойылғаннан кейін Өнім берушінің есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен тауар үшін толық ақы төлеу.
7) өтінімдерді қабылдау мерзімі: 3 (үш) жұмыс күні;
8) өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі: 01.03.2023 ж. сағат 15.00-ге дейін.;
9) сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі;
10) шарттың жобасы.
Конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
1) форвардтық сатып алу шартын/офтейк-келісімшарт жасасу жолымен сатып алу/форвардтық сатып алу конкурсына қатысуға өтінім;
2) заңды тұлғаны/жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік не анықтама;
3) егер әлеуетті өнім беруші ресми дистрибьютор болып табылған жағдайда өндірушімен жасалған шартты (көшірмені) және/немесе ресми дистрибьютордың мәртебесін растайтын өзге де Ресми құжатты;
4) егер әлеуетті өнім беруші өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші болып табылған жағдайда, қолданыстағы ӘМАТ шығу сертификаты және/немесе есептің статистикалық нысаны 29-АШТ немесе өткен жылғы А-005 нысаны;
5) егер әлеуетті өнім беруші картоп өндіруші болып табылған жағдайда, есептің статистикалық нысаны 24-СХ немесе өткен жылғы А-008 нысаны;
6) сатып алынатын ӘМАТ-қа баға (коммерциялық) ұсынысы;
7) жеткізілетін ӘМАТ-қа техникалық ерекшелік;
8) шарттың елеулі талаптарымен келісу.
9) кәсіпкерлік субъектісінің кредиттік бюродан есеп алуға және кредиттік бюроға ақпарат беруге келісімі (№4 қосымша) (аванстық төлем болған жағдайда);
10) қаржылық құжаттарға қол қоюға құқығы бар лауазымды адамдардың қолтаңбаларының үлгілері және мөр бедерлері бар карточкалар (нотариалды куәландырылған түпнұсқалар);
11) Мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы, өтінім берілген күнге дейін 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей берілген мәліметтер;
12) бірінші басшының не бұйрық бойынша бірінші басшыны алмастыратын тұлғаның (өтініш беруші заңды тұлғаның мүдделерін білдіретін тұлғаның), бас бухгалтердің жеке куәліктері (көшірмелері);
13) заңды тұлғаның бірінші басшысын және бас бухгалтерін тағайындау туралы бұйрық (лар) (бар болса);
14) ұсынылатын кепілмен қамтамасыз етуге құқық белгілейтін құжаттар (көшірмелері мен түпнұсқалары);
15) қызмет көрсететін банктерден 5 жұмыс күнінен кешіктірмей берілген кредиттік берешектің (Банктің фирмалық бланкісінде), ағымдағы айдағы жағдай бойынша мерзімі өткен кредиттік берешектің болуы немесе болмауы туралы және соңғы 12 (он екі) айдағы айналымдар туралы анықтамалар;
Әлеуетті өнім беруші тауарды сатып алуға қатысуға өтінімді Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16, 6 қабат, 601 кабинет мекенжайы бойынша 2 (екі) жұмыс күні ішінде мөрленген конвертте ұсынады, оның бет жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алу атауы көрсетілуі тиіс, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін: “тауарды сатып алу (сатып алу атауын көрсету)”.

 


Вниманию сельхозтоваропроизводителей и дистрибьютеров!

Настоящим, АО «Социально предпринимательская корпорация Павлодар» (далее Общество) объявляет конкурс на проведение форвардного закупа Картофель урожая 2023 года в региональный стабилизационный фонд:
1) Наименование товара: Картофель урожая 2023 года;
2) Объем товара: 1000 (тысяча) тонн;
3) Цена товара: 90 (девяносто) тенге/кг с учетом НДС;
4) Условия поставки: по заявкам Заказчика;
5) Условия оплаты: путем предоставления 70% предоплаты при условиях предоставления залогового обеспечение, в соответствии с залоговой политикой Общества, и/или финансовые, в том числе банковские гарантии на сумму авансового платежа. В случае если Поставщик не может предоставить залоговое обеспечение и/или финансовые гарантии, то он обязан застраховать свои обязательства перед Обществом.
При этом допускается выплата авансового платежа сельхозтоваропроизводителям и/или крупным дистрибьюторам без предоставления залогового обеспечения и страхования по решению Правления Общества в случаях (в совокупности), когда Поставщик:
– предъявляет справки либо иные документы, подтверждающие наличие на складах необходимого объема СЗПТ и/или сырья для его производства на сумму авансового платежа;
– имеет в наличии обрабатываемые земли, наличие семян а также техники для посадки картофеля;
– имеет положительную кредитную историю, которая подтверждается отчетом кредитного бюро.
6) Полная оплата за Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания акта приема-передачи и накладных в течение10 (десяти) банковских дней.
7) Срок приема заявок: 3 (три) рабочих дней;
8) Срок окончания приема заявок: 01.03.2023 г. до 15.00 ч.;
9) Техническая спецификация приобретаемого товара;
10) Проект договора.
Для участия в конкурсе потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе закупа/форвардного закупа путем заключения договора форвардного закупа/офтейк-контракта;
2) свидетельство либо справка о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя;
3) договор, заключенный с производителем (копия) на дистрибуцию СЗПТ и/или иной официальный документ подтверждающий статус официального дистрибьютора, в случае если потенциальный Поставщик является официальным дистрибьютором;
4) действующий сертификат происхождения СЗПТ и/или статистическая форма отчета 29-СХ или форма A-005 за прошедший год в случае, если потенциальный Поставщик является производителем и (или) сельхозтоваропроизводителем;
5) статистическая форма отчета 24-СХ или форма A-008 за прошедший год в случае, если потенциальный Поставщик является производителем картофеля;
6) ценовое (коммерческое) предложение на закупаемый СЗПТ;
7) техническая спецификация на поставляемый СЗПТ;
8) согласие с существенными условиями договора.
9) согласие субъекта предпринимательства на получение отчета с кредитного бюро и на предоставление информации в кредитное бюро (Приложение №4) (в случае авансового платежа);
10) карточки с образцами подписей должностных лиц, имеющих право подписи финансовых документов и оттиском печати (нотариально заверенные оригиналы);
11) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, выданные не позднее 5 рабочих дней до даты подачи заявки;
12) удостоверения личностей первого руководителя либо лица, замещающего первого руководителя по приказу, (лица, представляющего интересы юридического лица – заявителя), главного бухгалтера (копии);
13) приказ(-ы) о назначении первого руководителя и главного бухгалтера юридического лица (при наличии);
14) правоустанавливающие документы на предоставляемое залоговое обеспечение (копии и оригиналы);
15) справки из обслуживающих банков о наличии или отсутствии ссудной задолженности (на фирменном бланке банка), выданные не позднее 5 рабочих дней, просроченной ссудной задолженности по состоянию на текущий месяц и об оборотах за последние 12 (двенадцать) месяцев;
Потенциальный поставщик представляет заявку на участие в закупе товара в течении 2 (двух) рабочих дней по адресу г. Павлодар, ул. Луговая 16, 6 этаж, 601 кабинет в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес организатора закупок, наименование закупок, а также текст следующего содержания: «Закупка товара (указать название закупки)».

Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адрес
Посетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сети
Ищите нас в соц сетях
Полезные ссылки
Государственные сайты
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/akimat-logo.png
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/egov.jpg
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адресПосетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сетиПосетите нас в соц. сетях

Яндекс-Метрика

Яндекс.Метрика
Translate »