Страница загружается...

 

ОбъявленияПроведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабфонд

https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2022/07/image-13-07-22-06-20.jpg
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен дистрибьютерлердің назарына!
«Павлодар» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы»АҚ өңірлік тұрақтандыру қорына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алуды өткізуге конкурс жариялайды:
1) Тауардың атауы: С1 санатындағы тауық жұмыртқасы;
2) тауар көлемі: 1 500 000 (бір миллион бес жүз) дана;
3) тауардың бағасы: ҚҚС-ты ескере отырып, онға 339 (үш жүз отыз тоғыз) теңге;
4) жеткізу шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша;
5) төлеу шарттары: аванстық төлем сомасына кепілмен қамтамасыз етуді ұсынған жағдайда шарт сомасының 80% мөлшерінде алдын ала төлеу
6) өтінімдерді қабылдау мерзімі: 10 (он) жұмыс күні;
7) өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі: 2022 жылғы 12 шілде, сағат 18.00;
Конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
1) конкурсқа қатысуға өтінім;
2) сатып алынатын тауарға баға (коммерциялық) ұсынысы;
3) заңды тұлғаны/дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік не анықтама;
4) егер әлеуетті өнім беруші ресми дистрибьютор болып табылған жағдайда, өндірушімен жасалған тауарды дистрибуциялауға шарт (көшірмесі) және/немесе ресми дистрибьютердің мәртебесін растайтын өзге де ресми құжат;
5) егер әлеуетті өнім беруші өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші болып табылған жағдайда, өткен жылғы қолданыстағы тауардың шығу сертификаты және/немесе есептің 29-СХ статистикалық нысаны немесе A-005 нысаны;
6) егер әлеуетті өнім беруші сиыр етін, тауық жұмыртқасын өндіруші болып табылған жағдайда, өткен жылғы 24-СХ есептің статистикалық нысаны немесе A-008 нысаны;
7) Аванстық Төлем бойынша кепілмен қамтамасыз етуді ұсынған жағдайда, объектінің техникалық паспорты (көшірмесі), “мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы” 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес белгіленген нысанда жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама;
8) аванстық төлем бойынша кепілмен қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда, “Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы” 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жылжымалы мүліктің техникалық паспорты (көшірмесі), жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен үзінді көшірме;
9) кепілдікпен қамтамасыз етуге берілетін аванстық төлемнің мүлкін бағалау туралы есеп;
10) аванстық төлем бойынша қаржылық қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда, алдын ала банктік (қаржылық) кепілдік және (немесе) банктің (қаржы ұйымының) кепілдік беру мүмкіндігі туралы хаты; ;
11) жеткізілетін тауарға техникалық ерекшелік;
12) шарттың елеулі талаптарымен келісу.
Әлеуетті өнім беруші тауарды сатып алуға қатысуға өтінімді 10 (он) жұмыс күні ішінде Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16, 6-қабат, 601-кабинет мекенжайы бойынша жабық конвертте ұсынады, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алу атауы көрсетілуге тиіс сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін: “тауарды сатып алу (сатып алудың атауын көрсету)”.

Вниманию сельхозтоваропроизводителей и дистрибьютеров!
Настоящим, АО «Социально предпринимательская корпорация Павлодар» объявляет конкурс на проведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабилизационный фонд:
1) Наименование товара: Яйцо куриное категории С1;
2) Объем товара: 1 500 000 (один миллион пятьсот) штук;
3) Цена товара: 339 (триста тридцать девять) тенге за десяток с учетом НДС;
4) Условия поставки: по заявкам Заказчика;
5) Условия оплаты: предоплата в размере 80 % от суммы договора при условии предоставления залогового обеспечения на сумму авансового платежа
6) Срок приема заявок: 10 (десять) рабочих дней;
7) Срок окончания приема заявок: 18.00 часов, 12 июля 2022 года;
Для участия в конкурсе потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) ценовое (коммерческое) предложение на закупаемый товар;
3) свидетельство либо справка о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя;
4) договор, заключенный с производителем (копия) на дистрибуцию товара и/или иной официальный документ подтверждающий статус официального дистрибьютера, в случае если потенциальный поставщик является официальным дистрибьютером;
5) действующий сертификат происхождения товара и/или статистическая форма отчета 29-СХ или форма A-005 за прошедший год в случае, если потенциальный поставщик является производителем и (или) сельхозтоваропроизводителем;
6) статистическая форма отчета 24-СХ или форма A-008 за прошедший год в случае, если потенциальный поставщик является производителем мяса говядины, яиц куриных;
7) технический паспорт объекта (копия), справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, установленной формы в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», в случае предоставления залогового обеспечения по авансовому платежу;
8) технический паспорт движимого имущества (копия), выписка из реестра регистрации залога движимого имущества в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», в случае предоставления залогового обеспечения по авансовому платежу;
9) отчет об оценке имущества предоставляемого в залоговое обеспечение авансового платежа;
10) предварительная банковская (финансовая) гарантия и (или) письмо банка (финансовой организации) о возможности предоставления гарантии, в случае предоставления финансового обеспечения по авансовому платежу;
11)  техническая спецификация на поставляемый товар;
12)  согласие с существенными условиями договора.
Потенциальный поставщик представляет заявку на участие в закупе товара в течение 10 (десять) рабочих дней по адресу г. Павлодар, ул. Луговая 16, 6 этаж, 601 кабинет в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес организатора закупок, наименование закупок, а также текст следующего содержания: «Закупка товара (указать название закупки)».
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адрес
Посетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сети
Ищите нас в соц сетях
Полезные ссылки
Государственные сайты
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/akimat-logo.png
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/egov.jpg
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адресПосетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сетиПосетите нас в соц. сетях

Яндекс-Метрика

Яндекс.Метрика
Translate »